ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kristályinfo.hu weboldal felületén keresztül végzett adatkezeléshez.

 1. FOGALOMMAGYARÁZAT

1.1 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Ilyenek:

 • a honlap látogatója
 • az ingyenes anyagokat letöltő személy
 • hírlevélre feliratkozó személy
 • a különböző kurzusokra, tréningekre jelentkező személy
 • valamint a Kapcsolat űrlapon üzenetet küldő személy az általa önkéntesen megadott személyes adatai tekintetében

1.2 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, lakcíme, vállalkozónál adószáma, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (pl.neme)

1.3 Különleges adatot nem kezelünk.

1.4 Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

1.5 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

1.6 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

1.7 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül, az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése

1.8 Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

1.9 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

1.10 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

1.11 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

1.12 Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

1.13 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

1.14 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján, beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is, az adatok feldolgozását végzi

1.15 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

1.16 Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 2. ADATKEZELŐK ADATAI


Adatkezelő 1:
Molnár Józsefné Egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Adószám: 52545784 – 1 – 36
Nyilvántartási szám: 51559375
Székhely: 5137 Jászkisér, Bacsó utca 22
Postacím: 5137 Jászkisér, Bacsó utca 22
E-mail: tisztaforras2008@gmail.com
Telefon: +36 30/ 727 – 8490
A weboldal címe: https://kristalyinfo.hu.

Adatkezelő 2: Meszes Mária
 Adószám: 69580811-1-40
Nyilvántartási szám: 53389831
Székhely:
8796 Türje, Deák utca 46.
Postacím: 8796 Türje, Deák utca 46.
E-mail: marcsi.meszes@gmail.com
A weboldal címe: https://kristalyinfo.hu.

2.1 Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Kristályinfo weboldal felületén keresztül végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései
 • Az Európai Unió 2016/679 EU rendelete (GDPR)

Személyes adatot az Adatkezelők kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból és ideig kezelik. Az Adatkezelők csak olyan személyes adatot kezelnek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés során az Adatkezelők tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 1. ADATBIZTONSÁG

 

3.1 SSL rendszer

Az Adatkezelők a weboldalain SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaznak. Bármely információ, amelyet a honlap látogatója megoszt az Adatkezelőkkel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverünkre, dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi a böngésző részére a weboldalra történő biztonságos kapcsolódást.

3.2 Biztonsági tevékenységek

Az Adatkezelők biztosítják annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították, mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

Az Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatják ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesznek.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az Adatkezelők kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbíthatja az Ön személyes adatait, és kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint.

A részletezett adatkezelésekhez történő hozzájárulással, Ön az adatok szükségszerű továbbításához is hozzájárul.

Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetes hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Az Adatkezelők az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

4.1 ADATFELDOLGOZÓK

 

A weblap karbantartását az Adatkezelők végzik.

A weblap tárhelyét a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft biztosítja. Adatvédelmi tájékoztatójuk itt található: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

A kurzusokra, tréningekre jelentkezők és üzenetet küldők az Adatkezelők által és a Mailchimp rendszerén belül létrehozott űrlapon adják meg adataikat. (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA)(a Privacy Shield listán jelenleg aktív)

A hírlevelek küldését a Mailchimp végzi (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA)(a Privacy Shield listán jelenleg aktív)

Az elektronikus számlát a https://www.szamlazz.hu rendszerében az Adatkezelők állítják ki (adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ ), melynek könyvelési feladatait Vas – Borosiné Szilágyi Réka (Székhely: 3023 Petőfibánya, Hegyalja utca 10) könyvelő végzi.
A számlákat e-mailben továbbítjuk.

4.2 HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK

Az Adatkezelők weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelők üzemeltetnek, csupán a Látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőknek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartoznak felelősséggel azokért.

Kérem, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

5.1 A személyes adatok kezelésének jogalapja

 • A személyes adatok kezelését az Adatkezelők az érintett személy hozzájárulása alapján kezelik, előfordulhat azonban, hogy bizonyos adatkezelésre jogszabály alapján kötelezett, erről az Érintettet jelen tájékoztatóban, vagy külön e-mailben tájékoztatja.
 • Az érintett hozzájárulásán túl az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése a mérvadó.

5.2 A honlap látogatóinak adatai.

A Kristályinfo online oldalak felkeresése során automatikusan rögzítésre kerülnek a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal össze nem kapcsolhatóak.

5.3 Az adatkezelés célja

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása és a Látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a Látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együtt működve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

5.4 Az adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

 1. COOKIE, más néven SÜTI

 

A cookie/süti egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A honlapok cookiekat/sütiket használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a Látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, a Látogatók online élményének fokozása érdekében.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookiekat/sütiket, a Látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön saját gépén, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookiekal/sütikkel kapcsolatos elvárásait.

Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott weboldalakról, módosíthatja a saját webböngészőjének beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos weboldalak által küldött cookie-kat.

Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookiekat/sütiket is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse saját gépén a böngésző Súgójában. Amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookiekat/sütiket, le kell mondania a weboldalak bizonyos funkcióiról (például a zárt oldalak esetében a weboldal nem jegyzi meg, hogy Ön bejelentkezve maradt).

A honlap egyes oldalaihoz engedélyezve van a látogató hozzászólása, véleménynyilvánítása. Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet cookiban/sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni.

Ha a látogató rendelkezünk felhasználói fiókkal a zárt oldalakhoz és be is van jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti cookikat/sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket.

Ezek a cookik/sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárja a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több cookit/sütit hoz létre saját gépén a látogató, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit.

A bejelentkezési cookik/sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb cookit/sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

6.1 Az adatkezelés célja

 • Személyes beállításainak tárolása. A honlap a látogatása során a rendszer normál cookiek/sütik segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
 • Anonim statisztikai napló. Minden látogatása alkalmával a weboldalak elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookiekat/sütiket tárolnak, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az egyes aloldalaknak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.
 • Név nélküli és bejelentkezett látogatók beazonosítása. A weboldalak egy cookiet/sütit használnak arra, hogy megállapítsák azt, Ön név nélküli vagy bejelentkezett látogató.

Ha Ön a regisztrált e-mail címével és jelszavával bejelentkezett, az adott weboldal más tartalmat jelenít meg, mint a névtelen látogatók esetében. Ha ez a cookie/süti nincs jelen, vagy Ön letiltja azt, a weboldal úgy érzékeli, hogy Ön névtelen látogató, és nem jelenik meg a „Bejelentkezés” funkció. Ha azonban a cookie engedélyezve van, a weboldal megjegyzi, hogy Ön „bejelentkezett”.

6.2 Az adatkezelés időtartama

 

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: „munkamenet-cookie-k” és „maradandó cookie-k”. A „munkamenet-cookie-kat” (session cookie) az Ön számítógépe, notebookja, vagy mobileszköze csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt. Ezek a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egyik oldalról a másikra látogat, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A „maradandó cookie-k” (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak az Ön számítógépén, notebookján vagy mobileszközén. Ezen cookie-k segítségével a weboldal – bár személyesen nem azonosítja be Önt – felismeri, mint visszatérő látogatót. A „maradandó cookie-k” fájlként tárolódnak a számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12 (Tizenkettő) hónapra.

 1. Facebook képpont

Az Adatkezelő facebook képpontot használ, amely egy olyan JavaScript-kódrészlet, ami lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook hirdetéseit hatékonyabbá teheti. A Facebook hirdetések beállításáról, valamint a Facebook oldalon történő adatkezelésről a www.facebook.com/about/privacy/ oldalon talál bővebb információt.

Az adatkezelés időtartama: 180 nap

 1. Online megrendelés, tanács és árajánlat kérése

 

8.1 Az Adatkezelők az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:

 • Kristályinfo online kurzus: Online elérhető ismeretanyagok a kristályok használatával kapcsolatban
 • Virágesszenciák online kurzus: Online elérhető ismeretanyagok a virágokkal, virágesszenciákkal kapcsolaban
 • Önismereti tréning: Online elérhető ismeretanyag az Univerzum törvényeiről és azok életünkben való alkalmazásáról
 • Színezés elemzés: Online elérhető ismeretanyagok a színek ránk gyakorolt hatásáról.
 • Tanácsadás: A fent felsoroltakkal kapcsolatos kérdések megválaszolása

A kurzusok az online kitölthető és beküldhető jelentkezési űrlap, vagy megrendelőlap segítségével rendelhetők meg, vagy a Kapcsolat menüből kérhető róluk további információ. A jelentkezési űrlapon az alábbi személyes adatok megadását kérik az Adatkezelők:

 • Teljes név a számlázáshoz
 • Keresztnév, amin megszólíthatjuk a kurzusok tananyagaiban illetve a levelezésünkben
 • E-mail cím
 • Lakcím, ahová a számlát kiállíthatjuk
 • Számlázási cím, ha eltér a lakcímtől (számlázási név/cégnév, ország, város, irányítószám, utca, házszám)
 • Vállalkozók és adószámmal rendelkező magánszemélyek adószáma a számlázáshoz
 • Telefonszám megadható, de nem kötelező

A fent megadott adatokkal a Kristályismeret kurzusra való jelentkezés esetén – sikeres fizetést követően – az Adatkezelő egy felhasználói profilt hoz létre a kristalyinfo.hu oldalon, melyre e-mail címével és saját jelszavával tud bejelentkezni. Az Adatkezelő kezeli az Ön regisztrált felhasználónevét, jelszavát és a megrendelés adatait (a rendelési számot, a megrendelés vagy árajánlat kérés időpontját és dátumát, a szolgáltatást, annak árát, a felhasználói fiókba való bejelentkezés utolsó dátumát, és a Megrendelő IP címét, a kedvezményes kupon kódját.)

8.2 Az adatkezelés célja

A Megrendelők fiókjának létrehozása és kezelése, a jelszóval védett zárt oldal tartalmának kezelése, a jelentkezővel történő kapcsolattartás, a megrendelés rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése, valamint kedvezmények nyújtása.

8.3 Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

8.4 Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok a vásárláshoz kapcsolódó bizonylaton (számlán) szereplő adatok megőrzésre kerülnek a vásárlásától számított 8 évig.
A kristalyinfo.hu zárt és személyre szóló oldalának Profilom menüjében a tanfolyam résztvevője az e-mailcím és a felhasználói név kivételével adatait bármikor saját kezűleg törölheti, illetve módosíthatja adatait és jelszavát, vagy kérheti adatainak teljes és végleges törlését.

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Látogatót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő reklámot tartalmazó hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a honlapon történő feliratkozás során a keresztnév és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére az Adatkezelő az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön.
Hírlevélhez kizárólag megszólítási keresztnevet, és e-mail címet kérünk.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, a más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja.

9.1 A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja

A címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, az Adatkezelőt érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

9.2 Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a hírlevél listát 5 (Öt) évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez 5 (Öt) év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül töröljük.

Önnek bármikor lehetősége van leiratkozni a hírlevél listáról, közvetlenül és azonnal az elektronikus levelek alján található linkre kattintva, valamint a tisztaforras2008@gmail.com e-mail vagy a 5137 Jászkisér, Bacsó utca 22 címre postai úton küldött, az Adatkezelőnek címzett lemondási kérelem útján. Ilyen esetben a hírlevél küldése céljából megadott személyes adatait azonnal, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon töröljük.

Természetesen lehetősége van bármikor újra feliratkozni a hírlevélre.

 1. Facebook

Az Adatkezelő elérhető a Facebookon is.

Az Adatkezelő Facebook oldalán található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található „Like”/ „Tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „Dislike”/„Nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenő falon megjelenő híreket.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/

címen kaphat.

A Látogató üzenetet kaphat az Adatkezelőtől facebook fiókján belül, amennyiben a Facebookon a „Like”/„Tetszik” gombra kattintva követni kezdi az Adatkezelő oldalát.

 1. Kapcsolat

A Látogató vagy Vásárló a megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelőkkel. Az üzeneteket az Adatkezelők az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezelik, és a kérés/kérdés lezártát követő 30 (Harminc) napon belül törlik, amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő jogainak védelme szempontjából arra szükség van, archiválja és a szükséges ideig tárolja.

 1. Vélemény, komment, hozzászólások

 

A Honlap Látogatóinak lehetőségük van értékelni az Adatkezelő termékeit és szolgáltatásait, valamint több helyen véleményüket is megírhatják, illetve hozzászólhatnak egy témához. Az Ön hozzájárulása esetén véleményét nyilvánosságra hozhatjuk.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólásokat az Adatkezelők kezelik. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és – ha ezt a látogató megadta – a profil képe is megjelenik nyilvánosan.

Ha hozzászól valaki a bejegyzett oldalhoz, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

12.1 A kezelt adatok köre

Az azonosítószám, dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, a látogató számítógépének IP címe, az értékelés, valamint a szöveges értékelés során esetlegesen megadott további személyes adatok.

Amennyiben hozzájárul, a következő adatokat hozhatjuk nyilvánosságra: dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, esetleg fénykép, az értékelés, valamint a hozzászólás szövege.

12.2 Az adatkezelés célja

A szolgáltatások fejlesztése, a látogatók értékeléseinek nyilvánosságra hozatala, dokumentálása, a látogatók személyének megkülönböztetése.

Az adatkezelés időtartama: 10 (Tíz) év.

 1. Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 1. JOGOK, ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

15.1 Tájékoztatás

 Az Adatkezelők fent megjelölt címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül az Adatkezelők – azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében – közérthető formában tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelők az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelők írásban közlik az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

15.2 Helyesbítés

 Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelők rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az ilyen irányú kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztat a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15.3 Törlés és zárolás

A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes
 • az érintett azt kéri
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy azt törvény nem zárja ki
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlésről, vagy zárolásról az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (Huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

15.4 Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • valamint egyéb, jogszabályban meghatározott esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (Tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 (Tizenöt) napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (Harminc) napon belül – bírósághoz fordulhat.

15.5 Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ilyen esetben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezhet. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

15.6 Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. EGYÉB

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, erről a honlapon tájékoztatjuk.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Web: http://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató közzétéve: 2018.05.17.